Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Vì sao các khu công nghiệp chưa thu hút được nhiều lao động?

Trong dân số Nam Định, nữ chiếm tỉ lệ 51,34% và nam chiếm tỉ IK,66% (tỉ lệ nữ như trên là cao so với trung bình của vùng Đồng g sởng Hồng và của cả nước). Năm 1999, số dân thành thị chiếm ít, số dân nông thôn chiếm 87,6% (mức độ đô thị hóa là thấp ỊỊ V«ri trung bình của vùng Đồng băng sông Hồng và của cả nước).
Nguồn lao động
Tính đến năm 1998, tổng nguồn lao động của tỉnh là 1002,5 nglmt người, chiếm 52,03% dân số toàn tỉnh. Trong số này, lực lượng 1.10 động trẻ chiếm tới 896,5 nghìn người, bằng 89,42% tổng nguồn 1.10 động của tỉnh.
Tuyệt đại bộ phận lao động đang hoạt động trong khu vực sản xuất vật chất (93,8%) ; khu vực không sản xuất vật chất chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ (6,2%). Trong khu vực sản xuất vật chất, phần lớn lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp (83,6%). Mặc dù mục tiêu đề ra trong công cuộc đổi mới kinh tế của tỉnh la tăng tỉ trọng của các ngành công nghiệp và xây dựng, dịch vụ nhung cho đến nay vẫn chưa có chuyển biến đáng kể. Số lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn đang gia tăng, chứng tỏ nền nông nghiệp vẫn mang tính chất thuần nông. Các khu công nghiệp và dịch vụ đang gặp khó khăn, chưa thu hút được nhiều lao động. Số lao động trong lĩnh vực xây dựng có tăng thêm, nhưng rất ít.
Chất lượng lao động ở Nam Định khá cao. Lao động trẻ, có sức khỏe và khả năng tiếp thu kĩ thuật chiếm đại bộ phận trong lực lượng lao động. Người lao động có trình độ học vấn và kĩ thuật chiếm ti lệ tương đối cao. Trong các doanh nghiệp Nhà nước, 8,7% lao động có trình độ đại học, 32,9% lao động là công nhàn kĩ thuật lành nghề (nhất là ở ngành dệt – ngành công nghiệp truyền thống của tỉnh).