Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Thời hạn sử dụng đất có thay đổi khi chuyển mục đích sử dụng đất làm khu công nghiệp?

Theo quy định tại Điều 68 Luật đất đai thì khi

MI mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất có (hay đổi hoặc không thay đổi tùy vào từng trường cụ thể như sau:

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân khi en mục đích sử dụng đất:

Trường hợp chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng lung sang sử dụng vào mục đích khác thì thời hạn xác định theo thời hạn của loại đất sau khi đã được ’ mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được (lí t.hời điểm được chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp chuyển đất trồng cây hàng năm, đất I V lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng HMD, (lất làm muối sang trồng rừng phòng hộ, trồng

dội «lụng thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất 1111. lAu dài.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại MO gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu 1(11 rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm

I lii hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được tiếp tục nr. đó theo thời hạn đã được giao, cho thuê.

Trướng hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất phi Iif.hu; sử dụng ổn định, lâu dài sang đất phi nông II (lụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp nu rú t hời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng lllt, lỉm dài thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định, lâu dài.

Đối với trường hợp tổ chức kinh tế, người Việl Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án đầu tư không thuộc Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, khi chuyển mục đích sử dụng đât , thời hạn sử dụng đất được xác định theo dự án đầu tư nhưng không quá 50 năm hoặc không quá 70 năm đôi với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Đối với trường hợp tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định, lâu dài sang dất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sanị.; đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì tổ chức kinh tế được sử dụng đất ổn định lâu dài.