Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Thành tựu phát triển các khu công nghiệp ở Nam Định

Sau han 10 năm thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tê Nam Định đã có nhiêu chuyển biến :
– về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế :
Tuy chua đồng đều giữa các năm (do những nguyên nhân khách quan và chủ quan), nhưng nhìn chung tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nam Định là khá và ngày càng ổn định hơn.
Sự giảm sút bất thường của năm 1994 có nguyên nhân chủ yếu là do sản xuất công nghiệp (đặc biệt là ngành công nghiệp dệt) gặp nhiều yếu tố không thuận lợi, thua lỗ.
– Về chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế :
Cơ cấu kinh tế của Nam Định đang có sự chuyển dịch theo xu thế chung của cả nước và phù hợp với xu thế của thế giới. Đó là việc giảm tỉ trọng của các ngành sản xuất vật chất và tăng tỉ trọng của các ngành sản xuất phi vật chất. Trong nội bộ các ngành sản xuất vật chất, xu hướng là giảm tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp và tăng tỉ trọng của khu công nghiệp, xây dựng.
Qua bảng thống kê có thể thấy rằng, trong sự phát triển kinh tế ở Nam Định, khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất (6,4%/năm trong thời kì 91-93 và 9,2%/nãm trong thời kì 94-97), sau đó là khu vực công nghiệp, xây dựng (4,2%/năm trong thời kì 91-93 và 9,1%/năm trong thời kì 94-97). Điều đó dẫn tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế : tỉ trọng của khu vực dịch vụ đã tăng 1,7% (từ 36,5% lỏn 38,2%), của khu vực công nghiệp, xây dựng đã tăng 1,3% (từ 17,4% lên 18,7%), còn của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm Ịl 3,0% (từ 46,1% xuống 43,1%).
Tuy nhiên, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Nam Định còn chậm so với cả nước. Công nghiệp và xây dựng mới chỉ chiếm 18,8% (rong GDP của tỉnh, đây rõ ràng là một tỉ lệ nhỏ, mặc dù Nam Định ;BÓ những ngành công nghiệp với truyền thống lâu đời và ở tầm quốc gia như công nghiệp dệt. Dịch vụ tuy chiếm 38,1% GDP nhưng chủ yếu là buôn bán nhỏ. Nếu chỉ chủ yếu trông cậy vào nông nghiệp như hôm nay nền kinh tế của tỉnh khó có được những bước phát triển mạnh.
Bình quân GDP/người mới đạt 148ƯSD/năm (bằng 69,2% mức trung bình cả nước) trong đó khu vực nông thôn mới đạt khoảng 70 USD/năm (bằng khoảng 22% mức trung bình cả nước).
Nông nghiệp
Nan1 Định là niộỊ ránh trọng điểm lương thực của toàn miên Bát., nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.
Diện tích đât được sử dụng vào mục đích nông nghiệp là 437,1 ha (chièm khoảng 63% diện tích đất tự nhiên của tĩnh). 83 6% 130 động của tinh hoạt động trong khu vực nông, lâm, npi nghiệp và đóng góp 43,1% GDP của tỉnh (năm 1999).