Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Sự phát triển các khu công nghiệp ở Hưng Yên

Cây công nghiệp :
+ Cây có sợi :
Trong các cây có sợi, đay là cây công nghiệp truyền thống của
tỉnh. Đay là thứ nguyên liệu dùng vào nhiều việc : làm dây thừng, dệt vải, dệt thảm, làni võng, bao tải, giấy, thuốc nổ. Đay được trồng nhiều ở các huyện : Tiên Lữ, Kim Động, Văn Giang. Hung Yên là một trong những tỉnh trồng nhiều đay ở phía Bắc nước ta. Trước đây, có năm sản lượng đay đã đạt gần 6000 tấn (năm 1963), bằng một nửa sản lượng đay toàn miền Bắc lúc đó. Nhưng do thị trường bị thu hẹp, sản lượng đay ngày càng giảm sút (năm 1999 chỉ còn 2300 tấn). Diện tích trồng đay trước kia khoảng 5000 ha, năm 1999 chỉ còn 900 ha (so với 1500 ha – nãm 1998 và 1600 ha – năm 1997),
nhung vẫn dẫn đầu cả nước (do sự sa sút của ngành này trên phạm vi toàn quốc).
Trong những năm tới, Hưng Yên sẽ quy hoạch lại các vùng sản xuất, phát triển hợp lí diện tích đay gắn với khu công nghiệp chế biến, và tìm đầu ra cho sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế.
Dâu trước đây cũng được trồng nhiều ở dọc sông Hồng, sông
Luộc. Khoái Châu, Phù Cừ, Tiên Lữ là những huyện trồng dâu, nuôi
làm, kéo tơ nhiều hơn cả. Ngày nay, ngành dệt thủ công ở các làng xà giảm sút, do đó cây dâu không còn giữ địa vị quan trọng như trước.
Gai dùng làm lưới đánh cá, dệt vải, đan chiếu… Trước đây,
Tiên Lữ là huyện trồng nhiều gai để bán sang Thái Bình, nhung ngày nay đã mai một.