Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Sử dụng đất xây dựng khu công nghiệp

Theo Điều 100 của Nghị định /2004/NĐ-CP thì tố chức kinh tê được nhận nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp líe hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất, Iloanh phi nông nghiệp với điều kiện đưực ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép ÔI» mục đích sử dụng đất. Vậy khi thực hiện í ục chuyến mục đích sử dụng đât nông nghiệp ò chức kinh tê phải có dự án đầu tư đã được «luyệt hay chỉ cần được chấp thuận địa điểm hiện dự án thì có thế xin chuyến mục đích?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 125 Luật đất đai u 30, Điều 134 Nghị định 181/2004/NĐ-CP, điểm .;in 1 Phần IV Thông tư 01/2005/TT-BTNMT, việc

11 mục đích từ đất nông nghiệp sang đất để đầu tư khu công nghiệp, kinh doanh thuộc trường hợp chuyển mục đích in phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ uyển mục đích sử dụng đất gồm đơn xin chuyển ch sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng uyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất uy định của pháp luật, dự án đầu tư của tổ chức uy định của pháp luật về đầu tư. Theo quy định tại .10 Nghị định 181/2004/NĐ-CP, một trong các căn chuyển mục đích sử dụng đất là nhu cầu sử dụng ưực thể hiện tai:

I l)ự án có vốn đầu tư nước ngoài đã được cơ quan ước có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư;

1. Văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất để lu.)n dự án đầu tư của tổ chức kinh tê không sử

dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải là dự li có vốn đầu tư nước ngoài. Việc thẩm định về nhu cầu M dụng đất trên cơ sở xem xét hồ sơ thẩm định bao gồm Văn bản dự án kèm theo toàn bộ các phụ lục của dự it và Quyết định phê duyệt dự án của chủ đầu tư.

Như vậy, theo quy định này thì khi muốn chuyi mục đích sử dụng đất, tổ chức kinh tế phải có dự án đ.l tư đã được phê duyệt kèm theo hồ sơ xin chuyển mự đích sử dụng đất. Trường hợp chấp thuận chủ trươn (chấp thuận địa điểm) chỉ áp dụng cho giai đoạn tníd khi nhận chuyển nhượng hoặc xin giao đất thuê đất. V nguyên tắc, khi xin chuyển mục đích sử dụng đất thì (1:1 đó phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người xi chuyển mục đích.