Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Sử dụng đất khu công nghiệp

Khi chuyển quyền sử dụnu có phải xin phép cơ quan có thẩm quyền khít Trình tự, thủ tục được tiến hành như thế nàoT
Người sử dụng đất được phép chuyển quyền sử đất theo quy định của pháp luật thì khi chuyển quyổ dụng đất không phải xin phép cơ quan có thẩm quvii
Jilnn l.hực hiện các thủ tục hành chính trong việc thực liệu các quyền của người sử dụng đất. Trình tự, thủ tục Mty l lie cho từng trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, 11) (huê, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh, thừa kế, tặng ■p quyền sử dụng đất, hoặc góp vốn bằng quyền sử dung Hi (lược quy định từ Điều 126 đến Điều 131 Luật đất lui • I các văn bản hướng dẫn thi hành, về nguyên tắc trình tự thủ tục phải đảm bảo các điều kiện sau:
I Hợp đồng (hoặc văn bản) chuyến quyền sử dụng In )li:ii được lập bằng văn bản, được công chứng hoặc Willi: thực tại úy ban nhân dân phường, xã, thị trấn mip ( 1 • 11 (hợp đồng chuyển quyền giữa các tổ chức bắt phải công chứng; hợp đồng chuyển quyền mà một ft là hộ gia đình, cá nhân thì được quyền lựa chọn

Uht rong chứng và chứng thực; hợp đồng chuyển quyền PK Khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao Jpntf phải công chứng, chứng thực nhưng phải có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế,
nghệ cao).
I X Sau khi hợp đồng (văn bản) được công chứng, Ipillfr! Iliực, người sử dụng đất lập hồ sơ chuyển quyền p đất nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng H thuộc Sở Tài nguyên môi trường nếu bên chuyển wfclhl. hoặc nhận chuyển nhượng là tổ chức. Nộp tại Ml) 1*1 K>iifí đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài
Môi trường nếu các bên chuyển nhượng là hộ cá nhân. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ở Hk ỉ hon thì nộp tại Uy ban nhân dân xã để chuyển phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
2. Hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất gồm có:
– Hợp đồng (hoặc văn bản) chuyển quyền đã được công chứng, chứng thực;
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng đất khác mà được pháp luật ch» phép chuyển quyền)
– Các giấy tờ hóa đơn chứng minh nghĩa vụ tài chính (nếu có).