Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Quyền và nghĩa vụ cho thuê đất khu công nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của người được Nhà nước giao đất (cho thuê đất khu công nghiệp) có gì khác với người nhận chuyến nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác?
Pháp luật đất đai quy định, khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng thời hạn đã được xác định đối với loại đàt trước khi chuyển nhượng (trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích NIÍ dụng). Vì vậy, quyền và nghĩa vụ của người được Nhu nước giao đất (cho thuê đất) hay nhận chuyển nhượnj( quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác trong trườnK hợp này cơ bản không có gì khác nhau. Tuy nhiên, < o nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ ngưỏi khác sẽ bị hạn chế về thời hạn sử dụng đất. Cụ thí’, thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển nhượng quyền Htì dụng đất dối với loại đất có quy định thời hạn là thờ gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trơii khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ví dụ: Công ty A được Nhà nước giao 10.000 m d: xây dựng nhà xưởng sản xuất kinh doanh, thời hạn H dụng đất là 50 năm, tính từ 1-1-2005 đến ngày 31-1 2055. Công ty A đã nộp tiền sử dụng đất theo quy dịn của pháp luật. Tháng 5-2009, Công ty A không có hh năng tiếp tục đầu tư nên chuyển nhượng quyền sử dỉỊ đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với (ti cho Công ty B. Công ty B có nghĩa vụ sử dụng đất dù mục đích mà Nhà nước đã giao cho Công ty A; (! ng quyền và thực hiện nghĩa vụ theo quy địnli pháp t đối với loại đất giao có thu tiền sử dụng đất giống ư Công ty A trong thời hạn sử dụng đất còn lại (đến 12-2055). Trong trường hợp người nhận chuyển nhượng ồn sử dụng đất đồng thời xin chuyển mục đích sử ịí đất thì thời hạn sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ họ phụ thuộc vào hình thức sử dụng và loại đất sau chuyển mục đích sử dụng.