Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Quy định về sử dụng đất để mở khu công nghiệp

Đất góp vôn thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa nhà dầu tư trong nước và IIlia đầu tư nước ngoài, sau đó nhà dầu tư trong

■ móc chuyển toàn bộ phần vôn cho nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh trở thành (loanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì hình thức •ếii «lụng đất của doanh nghiệp 100% vốn nước n^oài là gì? Thời hạn sử dụng đất sẽ được tính Iilní thê nào?

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 84/2007/ Í ID-CP, trường hợp tổ chức kinh tế liên doanh giữa Iilúi (lầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài chuyển lli.mh tổ chức kinh tế có một trăm phần trăm (100%) vrtn nước ngoài thì diện tích đất đã góp vốn vào liên doanh phải chuyển sang hình thức Nhà nước cho thuê drtt. Doanh nghiệp được lựa chọn hình thức trả tiền thuò đất một lần hoặc trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời hạn thuê đất được xác định như sau:

1. Trường hợp đất đã góp vào liên doanh khu công nghiệp là đất 4ược sử dụng ổn định lâu dài thì thời hạn thuê đất liì bảy mươi (70) năm, kể từ ngày tổ chức kinh tế liên (luniih chuyển thành tổ chức kinh tế có một trăm phần lnun (100%) vốn nước ngoài.

2. Trường hợp đất đã góp vào liên doanh là đất dược sử dụng có thời hạn thì thời hạn thuê đât là thời 1I.UI còn lại của thời hạn sử dụng đất đã góp vào liên loanh.