Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Quy định về đất khu công nghiệp

Đối với đất trong khu công nghiệp, Khu kinh tế, đất để thực hiện dự án xây dựng – chuyển giao (BT) và dự án xây dựng – kinh doanh – chuyến giao (BOT) thì thời hạn sử dụng đất được quy định như sau:

– Thời hạn sử dụng đất dể sản xuất, kinh doanh trong Khu kinh tế là không quá bảy mươi năm.

– Thời hạn sử dụng đất trong Khu công nghiệp theo thời hạn của dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp thời hạn của dự án đầu tư dài hơn thời hạn sử dụng đất còn lại của Khu công nghiệp thì doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất cho phù hợp nhưng tổng thời hạn sử dụng đất không quá bảy mươi năm và phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đối với phần diện tích đất được gia hạn sử dụng.

– Đôi với đất để thực hiện dự án xây dựng – chuyển giao (BT) và dự án xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) thì Nhà nước giao cho nhà đầu tư quản lý diện tích đất để thực hiện dự án xây dựng – chuyển giao (BT). Thời hạn chuyển giao dự án phải thực hiện đúng theo thời hạn ghi trong dự án dầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc thời hạn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép kéo dài thời hạn chuyển

Ii f Tnfifng hợp quá thời hạn phải chuyển giao mà nhà tliln lư I lufa chuyển giao thì phải thuê đât của Nhà nước, Mli1 lirm thuê đất được tính từ thời điểm kết thúc thời

K/l V (lựng công trình theo dự án đã được xét duyệt.

I Đối với đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người « itộnK tại trang trại ở nông thôn; đất để xây dựng »Ù lun lì và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng t 0 ai các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên

• hi Wlv (lựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ỉtyA Mil loụi (lộng vật khác được pháp luật cho phép, xây lựhK Iiíim, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lllm thủy sản, xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống,

ị Ị.Mi Ị! xây dựng kho, nhà dể chứa nông sản, thuốc

fluio V0 thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất IIIIMI. Khu vực đô thị mà không phải là đất Nhà nước

«.« Cíic đơn vị sự nghiệp công thì thời hạn giao đất,

lu, II me 1.11 là không quá năm mươi năm; đối với dự án ệậ MI 1.111 tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư VAO ,1ịM I i n có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa

I» 11 ■ u kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà

ệlllti lililí hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất IR khổIIK (Ịuá bảy mươi năm.