Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Phát triển khu công nghiệp ở Nam Định

Ngoài các ngành công nghiệp truyền thống, gần đây Nam Định lứt đầu xây dựng một sô ngành công nghiệp hiện đại. Các ngành I,0ng nghiệp chủ yếu là : công nghiệp dệt-may, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí – điện tử và các ngành sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ, các nghề truyền thống.
Ngành dệt ở Nam Định đã có lịch sử phát triển hơn một thế kỉ VÌI từ nhiều năm qua, Nam Định là một trong những trung tâm dệt lơn của đất nước. Hiện nay, ngành dệt-may là ngành công nghiệp lon nhất của tỉnh : chiếm 48% giá trị sản xuất công nghiệp, với 2944,9 nghìn lao động, chiếm gần 40% tổng sô lao động công nghiệp.
Ngành dệt có 2 doanh nghiệp quốc doanh Trung ương, 7 doanh nghiệp quốc doanh địa phương và 5233 cơ sở sản xuất ngoài quốc tloarih với tổng số 21.216 lao động, giá trị sản lượng đạt 457.933 <11011 đồng, chiếm 42% giá trị sản lượng toàn ngành công nghiệp của tỉnh. Ngành may có 1 doanh nghiệp quốc doanh trung ương, 5 doanh nghiệp quốc doanh địa phương, 2480 cơ sở sản xuất ngoài quốc doanh, giá trị sản lượng đạt 52.165 triệu đồng, chiếm gần 5% giá trị sản lượng toàn ngành công nghiệp của tỉnh. Trong những năm 1992-1993, ngành công nghiệp dệt của Nam Định lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, sản xuất đình trệ, nhiêu nhà máy phải đóng cửa, ảnh hưởng lớn tới đời sống của công nhân. Hiện nay, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng về cơ bản đă thoát khỏi khủng hoảng, được đầu tư thêm nhiều thiết bị cổng nghi; hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài các sản phẩm I được tiêu thụ trong thị trường nội địa (vải lụa, hàng dệt kim, các loại khăn, chăn bông…), nhiều doanh nghiệp đa sản xuất các loại vải I lụa cao cấp dành cho xuất khẩu. Ngành dệt đang khôi phục lại thị trường Đông Âu, Nga và mở rộng thị trường sang Bắc Mĩ, các nước ị trong khu vực ASEAN.

Phát triển khu công nghiệp ở Nam Định

Ngoài các ngành công nghiệp truyền thống, gần đây Nam Định lứt đầu xây dựng một sô ngành công nghiệp hiện đại. Các ngành I,0ng nghiệp chủ yếu là : công nghiệp dệt-may, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí – điện tử và các ngành sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ, các nghề truyền thống.
Ngành dệt ở Nam Định đã có lịch sử phát triển hơn một thế kỉ VÌI từ nhiều năm qua, Nam Định là một trong những trung tâm dệt lơn của đất nước. Hiện nay, ngành dệt-may là ngành công nghiệp lon nhất của tỉnh : chiếm 48% giá trị sản xuất công nghiệp, với 2944,9 nghìn lao động, chiếm gần 40% tổng sô lao động công nghiệp.
Ngành dệt có 2 doanh nghiệp quốc doanh Trung ương, 7 doanh nghiệp quốc doanh địa phương và 5233 cơ sở sản xuất ngoài quốc tloarih với tổng số 21.216 lao động, giá trị sản lượng đạt 457.933 <11011 đồng, chiếm 42% giá trị sản lượng toàn ngành công nghiệp của tỉnh. Ngành may có 1 doanh nghiệp quốc doanh trung ương, 5 doanh nghiệp quốc doanh địa phương, 2480 cơ sở sản xuất ngoài quốc doanh, giá trị sản lượng đạt 52.165 triệu đồng, chiếm gần 5% giá trị sản lượng toàn ngành công nghiệp của tỉnh. Trong những năm 1992-1993, ngành công nghiệp dệt của Nam Định lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, sản xuất đình trệ, nhiêu nhà máy phải đóng cửa, ảnh hưởng lớn tới đời sống của công nhân. Hiện nay, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng về cơ bản đă thoát khỏi khủng hoảng, được đầu tư thêm nhiều thiết bị cổng nghi; hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài các sản phẩm I được tiêu thụ trong thị trường nội địa (vải lụa, hàng dệt kim, các loại khăn, chăn bông…), nhiều doanh nghiệp đa sản xuất các loại vải I lụa cao cấp dành cho xuất khẩu. Ngành dệt đang khôi phục lại thị trường Đông Âu, Nga và mở rộng thị trường sang Bắc Mĩ, các nước ị trong khu vực ASEAN.