Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Phân loại các nhóm khu công nghiệp

Công nghiệp Ninh Bình năm 1996 sử dụng 8,83% lao động làm việc trong các ngành kinh tế, đóng góp 23,63% tổng giá trị sản xuất VA 17,1% GDP (theo giá so sánh 1994) của tỉnh.
Giá trị sản xuất công nghiệp năm 1999 khoảng 422.800 triệu đồng (RÍá so sánh năm 1994). Sản xuất công nghiệp của Ninh Bình còn vào loại nhỏ so với cả nước và với các tính, thành phố của vùng Dong bằng sông Hồng. Các khu công nghiệp được tập hợp thành l nhóm :
Nhóm công nghiệp chế biến chiếm 51,64% giá trị sản xuất công nghiệp.
Nhóm công nghiệp điện, nước chiếm 39,17% giá trị sản xuất l ỏng nghiệp
Nhóm công nghiệp khai thác chiếm 9,19% giá trị sản xuất công nghiệp.
Trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, công nghiệp Irung ương chiếm 52,67%, công nghiệp quốc doanh địa phương: 19,8% và công nghiệp ngoài quốc doanh : 27,53%.