Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Dự án đầu tư khu công nghiệp

Doanh nghiệp được Nhà nơ giao đất thực hiện dự án, nhưng do khó khản tài chính nên doanh nghiệp mong muôn chuy nhượng dự án cho nhà đầu tư khác tiếp tục «1 tư thì có được không?
Theo quy định pháp luật hiện hành thì (lom nghiệp được quyền chuyển nhượng dự án nhưn^ đảm bảo các điều kiện về chuyển nhượng toàn Im) I án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng thuật khu công nghiệp theo Điều 7 Nghị định 153 .Í( NĐ-CP, bao gồm:
1. Dự án không thuộc dối tượng bị xử lý do (I đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật về d lu xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, quản lý đất đui I không có giải pháp khắc phục kịp thời theo yỏu I của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chủ đầu tư klirt thực hiện đúng nội dung dự án hoặc sau 12 tháng, từ ngày nhận bàn giao đất mà không triển kha) ll hiện dự án hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng so VÓI ti độ được duyệt.
2. Dự án đã dược phê duyệt theo quy định của
luật;
3. Chủ đầu tư đã có quyền sử dụng đất thỏ nu r hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc lí chứng nhận quyền sử dụng đất;
4. Phải hoàn thành công tác bồi thường giải )A mặt bằng của toàn bộ dự án hoặc theo giai đoạn v;i có các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng VIII
tilMi»! In n độ thực hiện dự ặn dã được phê duyệt;
•> < ìhủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án phải đáp Ệ I I diều kiện sau đây: • l-à doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh I dộng sản, đã đăng ký kinh doanh theo quy định của luật. D ip ứng điều kiện về tài chính, chủ đầu tư dự án I «ló ỉ hị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật il fAng nghiệp phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của thực hiện dự án thẹo quy định sau: t Dôi với dự án khu đô thị mới và dự án hạ tầng puột khu công nghiệp thì không thấp hơn 20% tổng ilriii tư của dự án đã được phê duyệt; t Dôi với dự án khu nhà ở thì không thấp hơn lổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất t lia, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Ị ệti cổ (Ịuy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên đã được iluyột. Có văn bản cam kết thực hiện dự án theo đúng .10 (ì ƯỢc phê duyệt.