Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Điều kiện chuyển từ đất nông nghiệp sang khu công nghiệp

Điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kỉnh doanh phi nông nghiệp?

Theo quy định tại Điều 100 Nghị định 181/2004/ NĐ-CP, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, khu công nghiệp phương án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có các điều kiện sau:

1. Mục đích sử dụng diện tích đất nhận chuyển nhượng phải phù hợp với quy hoạch, kê hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

2. Được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, xác định thời hạn sử dụng đất đồng thời với việc xét duyệt nhu cầu sử dụng đât theo quy định pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhà đầu tư trước khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất kèín theo chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có văn bản gửi ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để xin chấp thuận về chủ trương đầu tư.

3. Phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo quy định.