Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Cơ cấu các khu công nghiệp ở Nam Định

Từ sau ngày hòa bình lập lại (1954), công nghiệp Nam Định vẫn tiếp tục phát triển với hướng chuyên môn hóa là một thành phố dệt.
Khi mới bước vào cơ chế thị trường, ngành công nghiệp ở Nam Định đã bộc lộ nhiều điểm yếu kém : đầu tư chấp vá, công nghệ lạc hậu, cơ chê quản lí bao cấp kéo dài, các doanh nghiệp lúng túng khi IMI* cận với cơ chế mới. Sản xuất kinh doanh bị chao đảo, nhiều doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản, đời sống người lao động giảm sút nghiêm trọng.
Những năm gần đây, nhờ đường lối phát triển đúng đắn, ngành công nghiệp đã từng bước thích nghi dần với cơ chế mới, ổn định dần và đa có những chuyển biến theo hướng tích cực.
– Giá trị sản lượng công nghiệp không ngừng tăng lên.

– Nền công nghiệp đã phát triển với nhiều thành phần kinh tế.
Năm 1998, trên toàn tỉnh có 9 doanh nghiệp quốc doanh Trung ương hoạt động trong các ngành công nghiệp chủ chốt (dệt, chế biến lương thực – thực phẩm…), chiếm 40,9% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.
Số cơ sở Nhà nước do địa phương quản lí gồm 46 doanh nghiệp, hoạt động trong hầu hết các ngành công nghiệp, chiếm khoảng 24% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.
Khu vực ngoài quốc doanh có 25.919 cơ sở sản xuất, phân bố rộng khắp trên toàn tỉnh và ở mọi lĩnh vực sản xuất khu công nghiệp, thủ công nghiệp, chiếm khoảng 35,1% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.
Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp quốc doanh Trung ương, tuy vẫn chiếm tỉ lệ lớn nhưng đang có xu thế giảm dần. Công nghiệp quốc doanh địa phương được củng cố và tiến tới ổn định. Khu vực ngoài quốc doanh được khuyến khích phát triển và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển công nghiệp của tỉnh.
– Cơ cấu ngành công nghiệp ngày càng đa dạng hơn, các mặt hàng cũng trở nên phong phú hơn.

Cơ cấu các khu công nghiệp ở Nam Định

Từ sau ngày hòa bình lập lại (1954), công nghiệp Nam Định vẫn tiếp tục phát triển với hướng chuyên môn hóa là một thành phố dệt.
Khi mới bước vào cơ chế thị trường, ngành công nghiệp ở Nam Định đã bộc lộ nhiều điểm yếu kém : đầu tư chấp vá, công nghệ lạc hậu, cơ chê quản lí bao cấp kéo dài, các doanh nghiệp lúng túng khi IMI* cận với cơ chế mới. Sản xuất kinh doanh bị chao đảo, nhiều doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản, đời sống người lao động giảm sút nghiêm trọng.
Những năm gần đây, nhờ đường lối phát triển đúng đắn, ngành công nghiệp đã từng bước thích nghi dần với cơ chế mới, ổn định dần và đa có những chuyển biến theo hướng tích cực.
– Giá trị sản lượng công nghiệp không ngừng tăng lên.

– Nền công nghiệp đã phát triển với nhiều thành phần kinh tế.
Năm 1998, trên toàn tỉnh có 9 doanh nghiệp quốc doanh Trung ương hoạt động trong các ngành công nghiệp chủ chốt (dệt, chế biến lương thực – thực phẩm…), chiếm 40,9% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.
Số cơ sở Nhà nước do địa phương quản lí gồm 46 doanh nghiệp, hoạt động trong hầu hết các ngành công nghiệp, chiếm khoảng 24% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.
Khu vực ngoài quốc doanh có 25.919 cơ sở sản xuất, phân bố rộng khắp trên toàn tỉnh và ở mọi lĩnh vực sản xuất khu công nghiệp, thủ công nghiệp, chiếm khoảng 35,1% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.
Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp quốc doanh Trung ương, tuy vẫn chiếm tỉ lệ lớn nhưng đang có xu thế giảm dần. Công nghiệp quốc doanh địa phương được củng cố và tiến tới ổn định. Khu vực ngoài quốc doanh được khuyến khích phát triển và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển công nghiệp của tỉnh.
– Cơ cấu ngành công nghiệp ngày càng đa dạng hơn, các mặt hàng cũng trở nên phong phú hơn.