Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Cho thuê đất khu công nghiệp

Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có được nhận chuyển nhượng, nliận góp vốn bằng quyền sử dụng đất không?
Theo các quy dịnh hiện hành, tổ chức, cá nhân HƯỚC ngoài thực hiện các dự án dầu tư tại Việt Nam i1ií