Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Các khu công nghiệp phát triển tại Ninh Bình

Kể từ khi tái lập, Ninh Bình đă có nhiều nỗ lực để chuyển đổi cơ cấu lao động và kinh tế. Lao động nông, lâm, ngư nghiệp từ chỗ chiếm 84,33% (năm 1991), hiện nay chỉ còn 79,36% tổng số lao động trong độ tuổi của tỉnh. Lao động công nghiệp và xây dựng từ 7.48% tăng lên 8,85% và dịch vụ cũng tăng từ 8,19% lên 11,79% trong cùng thời kì. Sự chuyển đổi cơ cấu lao động đã góp phần đưa mức tăng trưởng cả về giá trị sản xuất và về thu nhập trong (GDP) ten khá cao.
Các khu công nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ mới chiếm có 20,64% lao động nhưng đã tạo ra 56,67% giá trị sản xuất và 53,01% thu nhập trong tỉnh (GDP), dù rằng thời gian qua hai ngành sản xuất này gặp nhiều khó khăn. Mức tăng trưởng ở hai nhóm ngành này cũng nhanh hơn nhóm nông, lâm, ngư nghiệp.
Điều này rất có ý nghĩa đối với việc giải quyết việc làm và tạo ra thu nhập mới.
Dù có giảm tỉ trọng trong giá trị sản xuất và GDP, thì nhóm nông, lâm, ngư nghiệp vẫn là ngành sản xuất hàng đầu và có vai trò quyết định trong sản xuất – xã hội ở nông thôn, cũng như bộ mặt kinh tế – xã hội của tỉnh.